BŁONNIK NATURALNIE WITALNY, 200g. NATUR-VIT

22,60 

SKU: e78ae6154647 Kategorie: ,

Opis

BŁONNIK NATURALNIE WITALNY, 200g. NATUR-VIT

 B?ONNIK  NATURALNIE  WITALNY  200g. 

– NATUR-VIT –

B?onnik witalny to naturalny suplement diety, który mo?e by? stosowany by uzupe?ni? niedobory b?onnika pochodz?cego z pokarmów. B?onnik to w?ókna ro?linne, które s? nierozpuszczalne i nie trawione w przewodzie pokarmowym. B?onnik usprawnia funkcjonowanie przewodu pokarmowego, oczyszcza jelita, usuwa toksyny z organizmu oraz reguluje poziom cukru we krwi. W zwi?zku z tym dieta bogata w b?onnik zalecana jest szczególnie osobom zmagaj?cym si? z oty?o?ci?, cukrzyc? oraz mia?d?yc?. W sk?ad b?onnika naturalnego wchodz? nasiona babki p?esznika oraz nasiona babki jajowatej.

Nasiona babki p?esznik zawieraj? specjalne substancje, które p?czniej? w jelitach, dzi?ki temu dzia?aj? jak ?agodny ?rodek przeczyszczaj?cy. Ro?lina po dostaniu si? do organizmu wch?ania niekorzystne substancje z po?ywienia i wod? w ilo?ci wielokrotnie przewy?szaj?cej ich obj?to??. W jej obecno?ci uwalniaj? ?luz i tworz? ?el u?atwiaj?cy przesuwanie mas zalegaj?cych w jelitach. W zwi?zku z tym wspomaga proces trawienia, poprawia perystaltyk? jelit i zapobiega zaparciom.

?luzy zawarte w rozdrobnionych nasionach i ?upinach babki jajowatej pod wp?ywem wody p?czniej? i poch?aniaj? przy tym du?e jej ilo?ci. Zmi?kczaj? konsystencj? masy jelitowej oraz zwi?kszaj? jej obj?to??, dlatego s? skutecznym lekiem na zaparcia. Z kolei w czasie biegunek nasiona poch?aniaj? nadmiar wody z masy jelitowej i przywracaj? w?a?ciw? konsystencj? stolca.

Stosuj?c b?onnik, mo?esz:

·             wyeliminowa? uporczywe zaparcia,

·             regulawa? prace uk?adu pokarmowego,

·             przy?pieszy? odchudzanie,

·             zmniejszy? apetyt,

·             zapewni? uczucie syto?ci na d?u?ej,

·             obni?y? ci?nienie t?tnicze,

·             oczyszczci? organizm z toksyn,

·             zwi?kszy? odporno?? organizmu,

·             wspomóc rozwój dobrych bakterii jelitowych, które produkuj? niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania witaminy z grupy B oraz witamin? K,

·             obni?y? poziom z?ego cholesterolu – LDL i podnie?? dobrego – HDL,

·             polepszy? prac? serca oraz krwiono?nego,

·             poprawi? ogólny stan zdrowia,

·             ograniczy? wch?anianie szkodliwych i truj?cych substancji z uk?adu pokarmowego,

·             stabilizowa? poziom glukozy we krwi,

·             przy?pieszy? gojenie ?cian jelit,

·             stworzy? ochron? przed wieloma chorobami, zw?aszcza dieto zale?nymi, jak np. cukrzyc? czy mia?d?yc?.

Niedobór b?onnika w diecie, mo?e by? przyczyn?:

·             zapar?,

·             cz?stych napadów g?odu,

·             niskiej odporno?ci organizmu,

·             wysokiego st?enia toksyn i substancji szkodliwych,

·             wysokiego poziomu cukru i cholesterolu we krwi,

·             zwi?kszonego ryzyka chorób uk?adu kr??enia i cukrzycy,

·             zwi?kszonego ryzyka nowotworów, zw?aszcza przewodu pokarmowego.

Jak dawkowa? b?onnik witalny?

Dzienna dawka b?onnika witalnego to 3 ?y?eczki stosowane 3 razy dziennie. Ka?de 3 ?y?eczki nale?y rozpu?ci? w 0,5 l p?ynu: mo?e to by? zarówno woda mineralna, jak i mleko, sok owocowy, a nawet zupa. Najlepiej spo?ywa? na trzy godziny przed posi?kiem i bezpo?rednio po posi?ku, poniewa? w ten sposób w znacznym stopniu zwi?ksza uczucie syto?ci. Podczas stosowania preparatu nale?y pi? codziennie ok. 2 l wody.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu

·               nadwra?liwo?? na sk?adniki b?onnika witalnego

·               choroby przewodu pokarmowego, takie jak: niedro?no?? jelit, choroby prze?yku i wpustu ?o??dka

·               bóle brzucha o nieznanej przyczynie

·               nudno?ci lub wymioty

·               krwawienia odbytu

·               trudna do uregulowania farmakologicznego cukrzyca (szczególnie typu 2)

O czym nale?y pami?ta?, stosuj?c b?onnik witalny?

·               nie nale?y spo?ywa? preparatu w postaci suchego proszku, poniewa? istnieje ryzyko zablokowania jelit

·               nie nale?y pi? gotowego preparatu na noc

·               podanie preparatu dzieciom poni?ej 12. roku ?ycia wymaga konsultacji lekarskiej

·               osoby z cukrzyc? powinny uzyska? zgod? lekarza na za?ywanie preparatu

·               b?onnik witalny nale?y przyjmowa? zachowuj?c odst?p czasu (30-60 minut) po za?yciu leków.

Natura Wita Układ pokarmowy i trawienie

xxxxx

yyyyy